Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

21:35
3628 49e1 390
Reposted fromidiod idiod viahiroshima2 hiroshima2

May 14 2015

mamozaco
14:09
Reposted frompsychob psychob
mamozaco
13:54
Reposted fromcarfreitag carfreitag viawproszku wproszku
mamozaco
13:50
2893 f7da 390
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viagusta-blu gusta-blu
mamozaco
13:50
7757 7bf8 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viazarazwracam zarazwracam
mamozaco
13:43
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej
— dziękuję dzisiaj panu Stachurze za te słowa
Reposted fromhormeza hormeza viafelicka felicka
13:37
mamozaco
13:34
1150 3286
meanwhile in russia
mamozaco
13:06
2872 e511 390
Reposted fromkjuik kjuik vialarwyastralne larwyastralne
mamozaco
13:06

April 22 2015

mamozaco
16:05
mamozaco
16:03
9308 9b99 390
soup tier poetry

April 17 2015

mamozaco
19:48
9150 d69e 390
Reposted fromthomasp thomasp viafaumakso faumakso

April 15 2015

mamozaco
11:38
5167 3739 390
Reposted fromrol rol viahiroshima2 hiroshima2
mamozaco
11:38
2346 edcd 390
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viahiroshima2 hiroshima2

April 10 2015

mamozaco
15:31
4705 ad20 390
Reposted frompapaj papaj viathe-devil the-devil
mamozaco
15:30
7938 67ef 390
Reposted fromgket gket viathe-devil the-devil

April 06 2015

mamozaco
12:35
2179 ab10 390
Reposted fromniggertits niggertits viahiroshima2 hiroshima2

March 31 2015

mamozaco
00:57
5379 f222 390
Reposted fromfungi fungi viahiroshima2 hiroshima2
mamozaco
00:56
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viahiroshima2 hiroshima2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl